Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БОНДАРЕВА К.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ ПРАВОВОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ

КРАВЧУК В.М. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ: ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ АСПЕКТ

КРАВЧУК В.М. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІВ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (СЕРЕДИНА ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТОЛІТТЯ)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

БРАТЕЛЬ О.Г. РІШЕННЯ СУДУ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

ВАХОНЄВА Т.М. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ РОБІТ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ТВОРЧОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

ГАНГУР Н.В. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПЕРЕВІРКИ ДОКАЗІВ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ГРИНІВ І.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ІСПАНІЇ

ДАНИЛЕНКО О.В. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ ТА ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ВІДІБРАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ

ЮДІН З.М. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ДОГОВІРНОГО ПРАВА ТА СУЧАСНИЙ КОНТРАКТИВІЗМ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ГЕМБАРА О.Ю. ЦІНА ЯК ІСТОТНА УМОВА ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

КУРИЛО В.І., ГАЄВЕЦЬ М.В. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

ЛЕЩЕНКО Н.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

МАНДИЧЕВ Д.В. ПОНЯТТЯ, РІВНІ ТА ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ПОЖОДЖУК Т.Б. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ЯК МІНОРИТАРНИХ АКЦІОНЕРІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО

БАГРІЙ В.А. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

ДАНИЛОВ М.О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

КУРОВА А.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ПРИ РОЗІРВАННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИПИНЕННЯМ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

МЕТІЛЬ А.С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОБОЧОГО ЧАСУ

МОТРИЧ А.І. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ОВСЯНКО Д.С. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ОЛЕКСЮК Т.І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПЕТРЕНКО О.А. ВИДИ САНКЦІЙ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ВЕГЕРА Ю.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

ГАЄВСЬКИЙ І.М. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОТИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

ГАЛУНЬКО В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

ГЕТМАНЦЕВ Д.О. ПРО РОЗПОДІЛ ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ В ПОДАТКОВИХ СПОРАХ І ЯКІСТЬ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ГОЛЮТЯК-ПЕНКАЛЬСКА М.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В БОРОТЬБІ З ПОДАТКОВИМ ШАХРАЙСТВОМ У СФЕРІ ПДВ

ДІДЕНКО С.В. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

КАРАБІН Т.О. РОЗПОДІЛ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛЕГЕНЬКИЙ М.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

МАРЧЕНКО В.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

МЕЛЬНИК В.І. ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ОХОРОНОЮ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

НЕГОДЧЕНКО В.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ПРЕДМЕСТНІКОВ О.Г. СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПОВНОВАЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПРОКОПЕНКО О.Ю. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ

ПЧЕЛІН В.Б. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

САУНІН Р.Д. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СВЯТОКУМ І.О. ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

СЕРДЮК А.М. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТУ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

СТРІЛЬЧЕНКО Є.В. КОРУПЦІЯ, КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ ТА КОРУПЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

ЧЕМОДУРОВА Н.О. СИСТЕМА ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

ЧОРНА А.М. ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

БЕЗУГЛИЙ Л.А. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ

КУРИЛЮК Ю.Б. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ

МУРАВЙОВ К.В. СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

ЧЕРНЕГА Ю.О. МІСЦЕ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ У СКЛАДІ ПІДКУПУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАЗІР С.С. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СУДДЯМИ

БІЛОУС О.Д. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОСІБ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ШЛЯХОМ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК

ІЩУК Д.О. ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БЕЗВІСНИМ ЗНИКНЕННЯМ ОСОБИ

КАЧМАР Б.М. ЩОДО ПІДСТАВ УЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ОБСТАВИН, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ЦЬОМУ

КЛИМЕНКО Д.С. ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДОВОЇ КАРТИНИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНО-ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ

ОМАРОВ А.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПІДСЛІДНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОКРЕМИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

СОТНИК Н.А. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВОГО КПК УКРАЇНИ

ЯКОВІНА О.Б. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗБОЇВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ