Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ІВАНЧЕНКО О. М. ДИСКУРС ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВОСУДДЯ

ЧИЖМАРЬ К. І. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАРВІНЕНКО В. Д. ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРШЕ МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

МУДРА О. М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОЛЬШАКОВ Д. К. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КРАВЕЦЬ В. І. ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА)

ВАСИЛИНА Н. В., ШИКІР Д. О. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОНЧАРЕНКО О. М., НЕСКОРОДЖЕНА Л. Л. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАСОБУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОСОВА М. С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ СУДДЯМИ

ПРОКОПЧУК Н. Р. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. НОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВАСЬКІВСЬКИЙ О. П. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЄФРЕМОВ А. О. КОМПЕТЕНЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КУРКО О. П. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙНОГО СПОРУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЛЕКАРЬ С. І., ІВАНИШИНА О. С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ЛІЩИНА І. Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ

МАНДЗИК П. І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

МАТЮЩЕНКО С. С. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

МАХНО В. А. ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

САХНІЙ А. В. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

НАКОНЕЧНА І. В. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ЦИГАНОК Ю. В. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

ЧАЙКА В. В. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОДАТКОВОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ШКАРУПА К. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТУРИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В РЕФОРМУВАННІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

ШУЛЬГА О. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХУРИНСЬКА О. О. ІМУНІТЕТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК

РУДИК М. М. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РИМАРЧУК О. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ДІЗНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СЕРДЮК В. П., СЕРДЮК Є. В., ТЕРЕЩЕНКО А. Л., ФАСТ О. О. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК В АВІАЦІЙНИХ ПОДІЯХ

СЛЮСАРЧУК Х. Р., ШЕВЧУК М. І. ОБРАННЯ ДО ОСОБИ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОДНОГО З ПЕРЕДБАЧЕНИХ КПК УКРАЇНИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЯК «ВИПАДОК» ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

СОРОКА І. В. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК МАЙНА ГРОМАДЯН, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

ШЕВЧИШЕН А. В., ЦУЦКІРІДЗЕ М. С. ОКРЕМІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ПОКАРАННЯ ТА ЇХ ДОВЕДЕННЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ВАСИЛИНА М. М. ВИХОВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕЛЬНИКОВИЧ М. С. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗАВГОРОДНЯ Ю.С., КУЧУК А.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВ ДИТИНИ: ЗАГАЛЬНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ

НАКОНЕЧНА І.В. ОГЛЯД НАУКОВОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ШУСТРОВА К.В., ПАВЛІЧЕНКО Є.В. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДОЦЕНКО О.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРАЖЕННЯ ВОЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УСТИМЕНКО А.В. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДРОЗД О.Ю. ЗМІСТ І СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ІВАНЮК Б.А. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ДО ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЛАГОДІЄНКО Д.О. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАР'ЄРНОГО РОСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЛГАР О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МАРКЕРИ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ГИЧКА Ю.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА УЧАСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ГОРДІЄНКО С.Г. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ЄФРЕМОВ А.О. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІЛЬЧИШИН Н.В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КОПАН О.В., МЕЛЬНИК В.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ АКТУАЛЬНИМ ЗАГРОЗАМ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

КРАВЧУК Т.Г. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

КРАМСЬКИЙ К.С. ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО НОВЕЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ: СПРОБА ЦІННІСНО-ЗМІСТОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

КУРКО О.П. КОМПЕТЕНЦІЙНИЙ СПІР: ПРЕДМЕТ ТА СУТНІСТЬ

ЛІЩИНА І.Ю. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ЛОГВИНЕНКО М.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

МАСЛОВ О.І. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

НЄБИТОВА Н.Ю. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

ПРЯНІШНІКОВА І.В. ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

СИДОРОВА Е.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

СИРОМЯТНІКОВА М.С. СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ

СЛАВИЦЬКА А.К. АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРОГРАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СПОСІБ ВТІЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БУЧИНСЬКИЙ А.Й. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ ТА СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

ВАСКІВСЬКИЙ А.О. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ВЕЧЕРЯ М.Р. СТАТУС СВІДКА ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ВОЛКОВ О.О. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АБО ЗБУТУ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМНИХ ЧИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

КРИЖНА В.В. ВІДМЕЖУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ВІД ТЕРОРУ, ВІЙНИ, АГРЕСІЇ ТА ГЕНОЦИДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

НАЛУЦИШИН В.В., НАЛУЦИШИН В.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї)

ОПАНАСЕНКО Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В БОЙОВИХ УМОВАХ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЕРАСИМЧУК С.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОПОРОМ ПРЕДСТАВНИКОВІ ВЛАДИ АБО ПРЕДСТАВНИКОВІ ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ОБОВ’ЯЗКИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ГУРІЧ О.В. ЗМАГАЛЬНІСТЬ СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

ДЕНИСЕНКО Г.В., ПОГОРЕЦЬКИЙ М.М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ДРОЗД В.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З КЛОПОТАННЯМ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

КАЗАРЯН Е.Г. СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМИСНИХ ВБИВСТВ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

ПІСНИЙ В.І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ У ВИГЛЯДІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

СОРОКА І.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ КРАДІЖОК, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

СТЕПАНЯН Р.Е. РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (У АСПЕКТІ ДОКТРИНИ «ЧЕТВЕРТОЇ ІНСТАНЦІЇ»)

ТАРАСЕНКО О.С. ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КІДАЛОВ С.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗЕЛЕНИЙ В.І.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

САБЛУК С.А.
СТАН ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

СТОГОВА О.В.
ПОЛІТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Г.Л., БАСАЙ О.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА «СВІЖИХ» НЕІМПЛАНТОВАНИХ ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ IN VITRO

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Г.Л.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ БІОМАТЕРІАЛУ ЛЮДИНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЛИШЕНЮК В. К.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТІВ

МІРОШНИЧЕНКО В.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДРОЗД О.Ю.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГАНІН Б.Ю.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ

ГАРБУЗЮК К.Г.
ПРИНЦИПИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ГРИЦАЙ С.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ З ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ

ДАНИЛЮК А.В.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

ІЛЬЧИШИН Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КАЗЬМІНА-ВОРОНЕЦЬ Я.С.
ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

МАКАРЧУК В.В.
ВИДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

МАСЛОВ О.І.
ПРИНЦИПИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНО ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ОСУХОВСЬКИЙ Р.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИМ ТА ЗБРОЙНИМ ФОРМУВАННЯМ

ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л., ЮРЧЕНКО О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ПРИТОЛЮК Н.М.
СПЕЦІАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї В УКРАЇНІ

СИРОМЯТНІКОВА М.С.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ

ТАЦІЄНКО В.В.
ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНАХ

ТЕРЕХОВ В.Ю.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЩУРИК М.О.
АДМІНІСТРАТИВНІ ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КЕРНИЧНИЙ Н.І.
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ НОРМИ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ТАРАСЕНКО О.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНІСТРАТЕНКО Ю.І., ГРИЦЮК І.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ГРИЗА О.В.
ВПЛИВ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ТА ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДЕКІЛЬКОХ ОСІБ

ДАНЬШИН М.В., ОПАНАСЕНКО Н.О., ЛАВРІНЕНКО Д.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КАПЛІНА О.В.
ВІЙСЬКОВА ЮСТИЦІЯ У ФОКУСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЛІТУН О.О.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

ПЕЛІХОС Є.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ОБВИНУВАЧЕНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ IN ABSENTIA НА ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

ФАЄР І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ІНОЗЕМЦІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ЯКОВЧУК С.В.
ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АКОПЯН М.А.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-ЄС У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ

ПЕТРИНА В.Н.
ПРО ПРОБЛЕМИ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ АРБІТРАЖНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СЕРГІЄНКО О.В.
ОСОБИСТІСНЕ ТА ЗАГАЛЬНЕ У ТЛУМАЧЕННІ НОРМИ ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ТРОЙЧУК Р.Д.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗАДОРОЖНА А.П. ІНСТИТУТ ПІДСУДНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕННЯХ З VIII СТ. ДО Н.Е. ДО І СТ. ДО Н. Е.

ЗЕЛЕНИЙ В.І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ СЛУЖБОВОГО МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ

НІКІТЕНКО Л.О. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ

САБЛУК С.А. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КАРМАЗА О.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В СУДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЗАВГОРОДНЯ Ю.В., ПАРХОМЕНКО М.М. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИКОЛАЄЦЬ А.П. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КАДАЛА В.В. КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГАНІН Б.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

БОЙКО О.Я. ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ДИСКРЕЦІЙНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СУДДЕЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

ГРУДОВЕНКО О.С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ДАНИЛЮК А.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

ЄВДОКИМОВ Д.А. ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, РОЗГЛЯД ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЗАРОВНА І.О. ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ

ЗВОНАРЬОВ В.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КОЛІЗІЙ

ІЛЬЧИШИН Н.В. УХВАЛА СУДУ ЯК СУДОВЕ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КАШПУР О.В. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОМЗЮК А.Т., КОМЗЮК М.А., ЛИПІЙ Є.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ, ВВЕДЕНОГО В УКРАЇНІ У ЗВʼЯЗКУ З МОСКОВСЬКОЮ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ

КОРОТУН О.М. ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

КРАСНОГОР В.О., БОРОВИК А.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ЗМІСТУ ТА ОЗНАК НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАКАРЧУК В.В. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

МАСЛОВ О.І. ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

НОВІКОВ Н.Б. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

ПАСТУХ І.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ПРЯНІШНІКОВА І.В. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ЗМІ З ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

СВІТЛИЧНИЙ О.П., СААДУЛАЄВ А.І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

СИДОРОВА Е.О. ОЗНАКИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ТЕРЕХОВ В.Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ НЕПРАВОМІРНОМУ ВПЛИВУ НА ПРАВООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ТКАЧУК О.П. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОГО ПОЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ТОКАР П.Т. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЩУРИК М.О. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ЮМОРАНОВ Д.І. ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАЛАБАН С.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЛАТЕНТНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

БОРОВИК А.В. ПРЕДСТАВНИК ВЛАДИ ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ДОБРОСКОК А.Ю. СУБ’ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ ВАНДАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

ЖУРАВЛЬОВ Д.Д. ВИЯВЛЕННЯ СПУФІНГ-АТАК НА СИСТЕМИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ОБЛИЧЧЯМ

КОВАЛЕНКО А.В. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ COVID-19 НА САМОГУБСТВА ЗАХВОРІЛИХ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

КРИЖНА В.В. ВІДМЕЖУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ВІД ТЕРОРУ, ВІЙНИ, АГРЕСІЇ ТА ГЕНОЦИДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ЛЕКАРЬ С.І. ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МОЗОЛЬ С.А., ГУЦУЛЯК М.Я. ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

НАЛУЦИШИН В.В., НАЛУЦИШИН В.В. ВИДИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

СПІЛЬНИК С.І. ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕГТЯРЬОВА О.В. ЗАСАДИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ДУБІВКА І.В. РОЛЬ АДВОКАТА ПО НАДАННЮ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ

МЕНЖЕГА М.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ

МОВЧАН Р.В. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ, ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ

ОСТРЕНКО М.В. ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ І СУДУ» ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНСТИТУТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ЧИННОМУ КПК УКРАЇНИ

ТАРАСЕНКО О.С. ЗАСОБИ ПОШУКУ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ШАПОВАЛ О.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО АДВОКАТА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

НЕВІДОМИЙ В.І., РУДЮК В.С. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Науковий вісник публічного та приватного права №6-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ПОЛІШ В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БАБИЧ І.С.
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ КОЛИШНЬОМУ ПРАЦІВНИКУ МІЛІЦІЇ У РОЗМІРІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ПЕНСІЇ

ВІТРУК В.О.
СПЕЦИФІКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВИХ ОРГАНІВ

КАШПУР О.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

КУЦОВОЛ К.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

ЛАГОДІЄНКО Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

МАКОВСЬКИЙ Д.В. ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

МЕЛЬНИК В.В.
ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГАНІН Б.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ВАЩІЛІН Р.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ

ГРУДОВЕНКО О.С.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

ГУСАРОВ О.С.
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДАНИЛЕНКО І.В.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ДЗЮБА І.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ, ПРЕДМЕТУ І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

ІВАНЮК Б.А.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ДО ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ІЛЬЧИШИН Н.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КАЗЬМІНА-ВОРОНЕЦЬ Я.С.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ З ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

КАЛЬНА А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

КОМАРОВ О.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЦИФРОВІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

КРАВЧУК Т.Г.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

ПРЯНІШНІКОВА І.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ «ВЗАЄМОДІЯ» В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

СИДОРОВА Е.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ТОКАР П.Т.
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ТОПЧІЙ В.В., БОДУНОВА О.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК НАПРЯМУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНІСТРАТЕНКО Ю.І., ГРИЦЮК І.В.
ПPOЦECУAЛЬНИЙ CТAТУC CЛIДЧOГO ЯК CУБ’ЄКТA КPИМIНAЛЬНOГO ПPOВAДЖEННЯ

ВЕЧЕРЯ М.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ВІТЮК Д.Л.
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

ДВОРНИКОВА І.В.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 135 КК УКРАЇНИ

ЗУБРИЦЬКА М.В.
ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ІЛЛЯШЕНКО О.В.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ ОРГАНАМИ І ТКАНИНАМИ ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ ВКАЗАНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

МАРКУШИН О.Г.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

НІКІТІН Ю.В., ТОПЧІЙ В.В., ГРИЦЮК І.В.
КРИМІНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ОЛІЙНИК В.І.
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

ТРАЧ С.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ХОМЕНКО О.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АТАМАНЧУК В.М.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

БУРТОВИЙ М.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО НА ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЮ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ВОЛКОВ О.О.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АБО ЗБУТУ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМНИХ ЧИ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕНИСЕНКО Г.В.
ГАРАНТІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЛІТУН О.О.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

МАЛЕХ І.Б.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ГОЛОВУЮЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ШИРОКА К.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ОБРАННІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ