Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЛІЧЕНКО О.В. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ РОЗРОБКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ГАМЗАТОВА Ю.М. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

ДУРНОВ Є.С. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ЗЕЛЕНА І.В. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОСИЙ В.П. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

КОЛОМІЙЦЕВ П.О. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗМІСТ НОРМИ ЗАКОНУ ПРИ РОЗГЛЯДІ КОНСТИТУЦІЙНИХ СКАРГ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ: ПРОЯВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ZUBKOVA L.A. BASIC PRINCIPLES OF CIVIL LAW REGULATION OF A TRADEMARK (BRAND) IN UKRAINE

ІЛЬКІВ О.В. ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОПАНОК І.В. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГНАТЕНКО К.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ДМИТРІЄВ О.В., ЯДУТА Д.О. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАЦІ

ЖОВНІР Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

КОВАЛЮМНУС Е.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ СУДДІВ В УКРАЇНІ

КОЗІН С.М. ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

КОРНЕСЮК М.В., ЖУРА В.А., СТЕПАНЮК К.І. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

КРИЖЕВСЬКА О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК КЛЮЧОВОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

ПІДПАЛА І.В. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРЯКІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРНАЦЬКИЙ І.В. ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕДАЧІ РЕГУЛЯТОРНИХ ФУНКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО РЕГУЛЮЄ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

БЕСКИШКИЙ С.М. СУТНІСТЬ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ В УКРАЇНІ

БОЙКО А.В. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

БОРИСКІН С.А. ДЕФІНІТИВНИЙ СКЛАДНИК КАТЕГОРІЇ «КОНТРОЛЬ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

ВАСЮК М.М., СВІТЛИЧНИЙ О.П. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

ГРЕБЕНЮК А.О. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА МИТНИМИ КОНТРОЛЕМ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ДЕГТЯРЬОВ Д.О. СУБ’ЄКТИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СИЛАМИ ОБОРОНИ

ДЕНИСОВА А.В., ГДАНОВ І.Р. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЗІБОРЄВА О.Б. ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КОЛОТІЛОВ О.О. ҐЕНЕЗА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ ЯК СКЛАДНИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

КОНОНЕЦЬ В.П. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ У МЕЖАХ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

КОРНІЄНКО Д.М. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ (ГАРАНТІЇ, ЗАХОДИ, ЗАСОБИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

КОРНІЄЦЬ П.Ю. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ БЮРО УКРАЇНИ

КОШИКОВ Д.О. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРИКУН В.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

ЛАВРЕНЮК Ю.Ф. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОХОРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БЕРЕЗЯК В.М., СКЛЯР М.О. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ЯК ПОКАРАННЯ ЗА СТАТЕВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УКРАЇНІ: ЗА ТА ПРОТИ

БЕХ О.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

БОГАТОВ Д.Е., МЄЛЄШЕВ І.С., ПРИХОДЬКО В.С. СМЕРТНА КАРА ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ: ДЕГРАДАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЧИ НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ?

БОЙЧУК В.Ю. САНКЦІЇ ЗА ПЕРЕДАЧУ АБО ЗБИРАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗІБРАНУ У ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, У СФЕРІ ОБОРОНИ КРАЇНИ

ДИКА С.А. МЕТОДИКА СБУ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 113 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КОВАЛЕНКО А.В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ, СУТНОСТІ Й ОЗНАК ПУБЛІЧНОСТІ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МІСЦЯХ МАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ГРОМАДЯН

КОЗАРІЙЧУК Д.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

КОРОТАЄВ В.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАСИЛИК В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У ДІЛЬНИЦІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

ЗЕЛЬКІНА Т.Є. СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗМІЇВСЬКИЙ В.А. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ВБИВСТВАМ ІНОЗЕМЦІВ

КАЗМІРЕНКО В.П. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФАЙЛІНГУ ПОЛІЦІЄЮ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

КАШПУР А.С. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

КЛЕЧАНОВСЬКИЙ І.С. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

КОЛЕСНІЧЕНКО О.С. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФАЙЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВИШНЕВА А.В. ОБОВ’ЯЗОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ УКРАЇНИ: ДИСКУРС НОВІТНЬОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

КОПИТОВА О.С. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК ЗАСАДА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

КОРОТУН О.М. ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ІВАНОВА А.В., ПІВТОРАК Г.Ф. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У СФЕРІ ПРАЦІ ЖІНОК НА ФЛОТІ