Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

РЕШЕТНЯК Н.Б. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНИМИ ДЕРЖАВАМИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

CТЕФАНЧИШЕН Р.В. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ НА МОРІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МЕЛЬНИЧУК О.П. ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ ВИМІР

ОВЧАРЕНКО А.О., НЕБОГАТІКОВА С.С. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ПАРИЗЬКИЙ І.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ

ПОДОЛЄВА А.І. ДОГОВІРНІ ФОРМИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ПРИКЛАДАХ YOUTUBE ТА ІНШИХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

ПОКРАСЬОН А.О., МАРТИНЮК К.М., БУЛКО Л.О. ПРАВО НА ІМ’Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

ПОЛИВАЧ Є.Ю. ДОГОВІРНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

ЧЕРНЯК О.Ю., АБРОСІМОВ С.А. ОНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ ДОГОВІРНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮДІН В.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОГОРЄЛОВА Л.Г. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖИДАЄВ М.В. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНТЕРНОВАНИХ ОСІБ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

САХАРУК І.С. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАГАЛЬНА СУТНІСТЬ СТАБІЛЬНИХ І НЕСТАБІЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ШКАРУПА К.В. КЛЮЧОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ПОЗНЯК Е.В. ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

ШОХА Т.П. ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЛАПІКА А.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В ГАЛУЗІ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

ЛЕВКІВСЬКА В.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

ЛУНІН Д.С. АДАПТАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСВА ЄС У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

МАКСИМОВИЧ А.М. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

МАРТИНЕНКО Д.Б. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

МЕЛЬНИЧУК Р.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

НІКІТІН В.В. ПОНЯТТЯ НЕЗАЛЕЖНИХ І ЗАЛЕЖНИХ ОСОБИСТИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

НОВАК Н.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

ОСИПЧУК І.І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПЕЛЕХ М.І. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ПЕТРОВ С.Є. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОМПЕТЕНЦІЇ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПИЛИПЕНКО В.О., КИЧКО А.М. ДО ПИТАННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ В АДМІНСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНІСТВІ

ПОНОМАРЬОВА Д.С. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПЧЕЛІН В.Б. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

СВІТЛИЧНИЙ О.П. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

СТРЕЛЬНИКОВ А.В. СПЕЦІАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СТАТУСИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФЕДОРЧЕНКО А.А. НАУКОВЕ РОЗУМІННЯ КОНЦЕПТУ «ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЛІЗОГУБОВА Н.В., БУГРИК А.В., ШУКАЙ К.П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ

МІРОШНИЧЕНКО С.С. ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПЛОТНІКОВА А.В. ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВРАХУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

ПРОКОПЧУК Т.Й. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАПРОВАДЖЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

ФАЄР І.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ

ФАРИМА М.М. СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ДИТИНИ

ФОМЕНКО А.Є. ДОСВІД КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЛАТВІЇ ТА ЛИТВИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОНАСТИРСЬКА В.Ю. УЧАСТЬ АДВОКАТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

НІКІТІНА-ДУДІКОВА Г.Ю. ПРАВОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ

САВИЦЬКИЙ О.А. ІМУНІТЕТ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СЕЛЮКОВ В.С. ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

ФОРОСТЯНИЙ А.В., ЗАЇКА С.О. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАТРИМАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ШВЕЦЬ А.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ В РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ НЕБЕЗПЕЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

ШУМЕЙКО Д.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЯЩУК В.О. НАУКОВІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СОРОКА Л.В. РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ У ВІДКРИТОМУ МОРІ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

РОМАНЮК В.М. СВОБОДА ВОЛІ І ПРИМУС У КОНТЕКСТІ РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ