Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНДРУХІВ О.І. ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ДРІБНІ ЗЛОЧИНИ У 1940-1950-ТІ РОКИ

ДОВГАНИЧ В.А. ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ХРИСТИЯНСЬКО-КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕЧІЇ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

РЯБОВ О.А. ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО ЯК ВИРАЗНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В 1917–1920-Х РОКАХ

СЕРЕДЮК В.Ю. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗМІСТУ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» В РОСІЙСЬКІЙ ТА АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

СІМОНОВИЧ Д.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ФРИЦЬКИЙ Ю.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЛАДИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

КАЛИНЮК С.С. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

НЕЧИПОРУК К.О. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ

ПАНЧЕНКО Г.В. ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДИБА О.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ПІДРЯДНИК», «ПРОЕКТУВАЛЬНИК», «ВИШУКУВАЧ», «ВИКОНАВЕЦЬ», «АРХІТЕКТОР» ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

ОЛІЙНИК А.І. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ

СИГИДИН В.М. ФУНКЦІЇ НОТАРІУСА ЯК РЕЄСТРАТОРА РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОЖКО Д.В. ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛАВРЕНКО Б.В. БЕЗПОСЕРЕДНІ ОБ’ЄКТИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОСТУПКІВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

ЛУЦЮК П.С. ІНДИВІДУАЛЬНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ЦЕСАРСЬКИЙ Ф.А. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВНИЧОЇ ДУМКИ ЩОДО УГОД З НАЙМУ ПРАЦІ В СТАРОДАВНІЙ РУСІ

ЯКОВЛЄВ О.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ АБО У РАЗІ ЇХ СМЕРТІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БРІНЦОВ А.І. ПОНЯТТЯ КОДИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ЄМЕЦЬ Л.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРТЕМЕНКО І.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ВЕРНИГОРА В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

ВІТКО А.Л. ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ГІМОН М.М. ТРАНСФОРМАЦІЇ У НОРМАТИВНОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД (СТОСОВНО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА)

ГОРБАЧ М.І. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ЄЩУК О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ІВАНОВ С.В. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КАПЛЯ О.М. ДОСТУПНІСТЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЯК ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

КЕРДЗЕВАДЗЕ І.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОРЕЦЬКИЙ І.О. ЗМАГАЛЬНІ СТОРОНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КУДРЯВЦЕВ О.В. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

КУРИЛО Т.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НОТАРІУСА ЯК ОСОБЛИВОГО СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ (ЧАСТИНА ПЕРША)

ЛИСЕНКО С.С. ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАРТИНЮК О.А. ОБ’ЄКТ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ

МЕДВЕДЄВ М.Ю. СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ: ЗМІСТОВНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОШУК

МИХАЛЬСЬКИЙ О.О. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

НІКУЛІН В.А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗМІЩЕННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ПОЛІЩУК Я.В. CТАВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКУ

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

РОМАН В.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ

РУНОВА В.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

СВІДЕРСЬКИЙ О.О. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СВІТЛИЧНА Ю.О. ПОНЯТТЯ, СФЕРИ ТА ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

СЛЮСАРЕНКО С.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

CУХАН І.С. ПОНЯТТЯ «ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ» ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

ТКАЧЕНКО О.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

ФОМЕНКО А.Є. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ЦИБУЛЬНИК Н.Ю. СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТАПІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЧОПИК Н.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ЧУМАЧЕНКО С.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЮРОВСЬКА В.В. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХЧЕВ К.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО НЕПОВНОЛІТНІМИ

БЕРИЛО О.Г. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ТА ВИДОВОГО ОБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 139 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ВАКУЛИК О.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ГРИЩУК Г.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ВИДАЧІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ

ОГОРОДНИК Є.І. ПРОВІДНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПЕТРОВ О.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ВИНИКНЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НЕІЗОЛЯЦІЙНИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОНДЮК А.Ф. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЧИ ПРОКУРОРА

БУКАЧ М.О. ЗВІЛЬНЕННЯ СУБ’ЄКТА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ЙОГО НА ПОРУКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

ГРИЗА О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КАРПЕНКО Д.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

КУРИЛЕНКО Д.В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СМИК С.І. СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

ФАРИННИК В.І. ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГУЦАЛЮК О.В. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

КОЛІНЬКО Ц.В. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВА ЕКСПОЗИЦІЯ

МАРКІН С.І. МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

НЕВЗОРОВ О.Б. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОКУРОРІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДАНЕЛІЯ О.С. ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В ЮРИСДИКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ