Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВОЯТ Л.І. МІСЦЕ МОТИВАЦІЙ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

ІВАЩЕНКО В.А. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ, ВИНАХОДІВ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ У СОЮЗІ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК І УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ В 1970 –1980-Х РОКАХ

КРАВЧЕНКО Т.А. ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ШАПОВАЛОВА І.О. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ

ФРИЦЬКИЙ Ю.О. СУТНІСТЬ ВЛАДИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БЕРЕСТОВА І.Е. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ

ЗАДОРОЖНА А.П. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСУДНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КІЗЛОВ С.А. ПОНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

МЕЛЬНИК М.Б. КРИТЕРІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО (СІМЕЙНОГО) СТАТУСУ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА ІНСТИТУТОМ ПРИПИНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НАБУТТЯМ ДИТИНОЮ ЙОГО У ВЛАСНІСТЬ

РЯБЧЕНКО Ю.Ю. ЗАКОННИЙ ІНТЕРЕС І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

ЧИЖМАРЬ К.І. ГАРАНТІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНОНЕНКО О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЛЮБЧИК О.А. НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ СИСТЕМИ

МАЛОЖОН О.І. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю. ДО ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

АНТОНЮК У.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНСПЕКЦІЙ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БУХТІЯРОВА І.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

ВЕРНИГОРА В.В. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

ВІТКО А.Л. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГАЛКІНА О.М. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ГРИЦЕНКО В.Г. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ГОЛОВНИХ CУБ’ЄКТІВ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

ДОРОШЕНКО Д.П. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЯК СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЄМЕЦЬ Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЄРЕМЕНКО С.А. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР)

ІВАНИЩУК А.А. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА

ІВАНОВ С.В. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ : ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

ІВАНОВА Г.С. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС – ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

КОВАЛЬОВА Ю.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ

КРИЩЕНКО А.Є. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ЛЕГЕНЬКИЙ М.І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ОЗЕРНА І.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ОШКАДЕРОВ І.Г. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

ПАХОМОВА А.О. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СЕЛІВАНОВА Н.П. ЕФЕКТИВНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

СИНЯВСЬКА О.Ю., МИХАЙЛОВА Ю.О. ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕДОВИХ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ТРОЯН В.А. ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНЕНКО І.В. ПОНЯТТЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ ЯК НОВЕЛИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

ГЛАДКОВА Є.О. ФЕНОМЕН КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

ДРАГАН О.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

ПЕРЕШИВКО О.С. ПЕНАЛІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ОСОБОЮ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

ПРИЖБИЛО О.В. ІМПУЛЬСИВНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СВОБОДА ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

РУСАКОВА І.Ю. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НАСИЛЬСТВА ЯК КОНСТИТУТИВНОЇ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ

СЮСЮКАЛО З.М. ПОНЯТТЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЦВІРКУН Н.Ю., АВДЄЄВ О.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХЧЕВ К.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО НЕПОВНОЛІТНІМИ

БУРЛАКА О.В. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ВАТРАЛЬ А.В. МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

ДВОРЕЦЬКИЙ О.С. ЗАХИСНИК ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО МАЄ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ

ДІДЕНКО С.В. ЗБРОЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ І НАПАДУ: ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ

ДОЯР Є.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ДРОЗД В.Ю. СПОСІБ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК З АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ІВАНЦОВА О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ГАЛУЗІ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

КОВАЛЬЧУК А.Т. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СПЕКТОР О.М. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

СТАРОСТЕНКО Л.В. ПЕРСПЕКТИВИ РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ