Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БАРАНОВСЬКИЙ О.В. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

БУРДІН М.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЩИННОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛІЗМУ

ДОБРЕНЬКА Н.В. МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЗЕЛЕНКО І.П. ФУНКЦІЇ ПРЕЗУМПЦІЙ У ПРАВІ УКРАЇНИ

ПАВЛОВСЬКА І.В. НАДІЛЕННЯ ОКРЕМИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ З ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ІНСТИТУТІВ ДВІРНИКІВ ТА НІЧНИХ СТОРОЖІВ В УСРР (20-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

ПОЛІТАНСЬКИЙ В.С. СВІТОВІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ВИКЛИКИ ПРАВОВОЇ СУЧАСНОСТІ

ПОЧАНСЬКА О.С. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

ПРИПУТЕНЬ Д.С. МЕТОДИ СЛУЖБОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПАЙДА Ю.Ю. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПАРІЙ Б.Б. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ МОЛДОВИ. ДЕПУТАТСЬКИЙ МАНДАТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЛЮТИЙ В.Р. КОЛІЗІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НЕТТІНГУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ЛЯШЕВСЬКА Л.І. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕОБХІДНОЮ ОБОРОНОЮ

РОЗСОХА С.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

ЦВІГУН І.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЦЮРА В.В. НЕНАЛЕЖНЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДОГОВІРНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЯНОВИЦЬКА Г.Б. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС ТА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРКЕВИЧ Ю.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЖОВНІР Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ РОБОТОДАВЦЮ

НАНЬЄВА М.І. ЗАБОРОНА НЕОБГРУНТОВАНОЇ ВІДМОВИ В УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ОЛЕКСІВ І.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

САХАРУК І.С. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ТИХОНОВИЧ О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЦИМБАЛА І.З. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ ФОРМИ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ДЕЙНЕГА М.А. ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЄМЕЦЬ Л.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРАВІ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОПОВА О.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЧОНГОВ О.О. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ГІРСЬКИХ РЕГІОНІВ

ШУМІЛО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИС)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВДОВІЧЕНА Л.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У НАУЦІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ГУБІНА Г.Л. ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ДУЛІБА Є.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ЗАПОТОЦЬКА О.В. ВИДИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ІВАНОВ С.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КУЗЬМЕНКО Д.О. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПЕТРОВСЬКИЙ А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ В СТАНІ СП’ЯНІННЯ

РТИЩЕВА Т.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА ПОМІЧНИКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

САВЕЛЬЄВА І.В. ЩОДО ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ТОПЧІЙ О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ МЕДІАПРОСТОРУ

ШЕВЧЕНКО О.І. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА СЛІДЧОГО В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АГАРКОВА А.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ

АНДРОСОВИЧ Л.Г. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП ТА ТЕНДЕНЦІЇ

БАШИНСЬКИЙ О.А. ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ В УСРР (УРСР) 1919−1960-Х РР.

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

ПУСТОВИЙ О.О. БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

СИТНІК О.М. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ОЗНАК ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СПІРІДОНОВ М.О. ЗЛОЧИННЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й КАРАНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК Д.О., БРИСКОВСЬКА О.М. ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

ГАЛСТЯН Г.Г. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

ДРОЗД В.Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

ЗАДЕРЕЙКО С.Ю. ГЕНЕЗА ПОКАЗАНЬ СВІДКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КPИВOЛАПOВ В.М. ХАPАКТЕPИCТИКА OБCТАВИН, ЩO ПIДЛЯГАЮТЬ ВCТАНOВЛЕННЮ ТА ДOКАЗУВАННЮ ПIД ЧАC POЗCЛIДУВАННЯ ЗЛOЧИНIВ, ПOВ’ЯЗАНИХ IЗ ЗАВOЛOДIННЯМ КOШТАМИ ШЛЯХOМ ВТPУЧАННЯ В POБOТУ БАНКOМАТIВ

ЛЕПЕЙ О.В., ВАКУЛИК О.О. АДВОКАТ СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МАРИНІВ В.І. ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДАХ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ ЯК ЗАСІБ СПРОЩЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

МУЛЯВКА Д.Г., ЛИСЕЮК А.М. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

ПАВЕЛКО Ю.Р. РОЛЬ ПІДОЗРЮВАНОГО У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАРАЖЕННЯМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ЧИ ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ІНФЕКЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ АБО ВЕНЕРИЧНОЮ ХВОРОБОЮ

РЕБЕЗЮК В.М. СУЧАСНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

ФЕДЧИШИНА В.В. ОКРЕМІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГРИЦАЄНКО Р.Л. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРИСЯЖНИХ

КУЗЬМИШИН В.М. МЕТОДИ АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АБДУЛЛАЄВ Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ САНКЦІЙ ЄС ЗА МААСТРИХТСЬКИМ ДОГОВОРОМ

СТРЕМЕНОВСЬКИЙ С.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

ТИХОМИРОВА Г.Є., АРАПОВА А.С. СПОРИ В АРБІТРАЖНОМУ ТРИБУНАЛІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ