Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГРИЦАЙ І.О. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛАХ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

ЄПУР М.В. ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО У РОСІЇ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XVIII СТ.

МИСЮК Ю.І. ІНКЛЮЗИВНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МУХІН В.В. ДОГОВІР ЯК СПОСІБ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СИТНІК Т.М. РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗЕМЛІ, ЗАЙНЯТІ ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРНАЗЮК І.М. ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ АКТІВ

МОРОЗЮК С.М. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

ОСАУЛЕНКО С.В. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ТОПЧІЙ В.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЧОРНОЛУЦЬКИЙ Р.В. НОРМОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕЛЕОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ІНТЕРЕСАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ВОЛКОВА Л.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: СКЛАДНИКИ ТА ЇХ ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ

ЗАІКА Ю.О., СКРИПНИК В.Л. ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ЗУБ О.Ю. СПРОЩЕНІ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПИТАННЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ

ФЕСЕНКО О.М. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВʼЯЗАНЬ, ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

БОЧКОВ П.В. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА І ЯК ПРАВОВА СТРУКТУРА. СПРОБА ДЕФІНІТИВНОГО АНАЛІЗУ

ГРИГОРЧУК М.В. ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ІСАКОВ М.Г. ПРОСТРОЧЕННЯ ОПЛАТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОМУ ДОГОВОРІ З БОКУ НЕРЕЗИДЕНТА: ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО

ДРОЗД О.Ю. ТРУДО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

ІВАНЕНКО О.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ЗМІСТУ

СОЦЬКИЙ А.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАЦЯ» ТА «РОБОТА»

ЧИЖОВ Д.А. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БУРДІН М.Ю. РОЛЬ СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ

КЛЮЧНІКОВА А.О. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ВЕДЕННЯ ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

КОВАЧ Д.Л. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ДОЛЮ ЗЕМЕЛЬНОГО МОРАТОРІЮ

СМОЛЯРЧУК Р.Ф. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОЛИШНІХ КОЛГОСПНИХ ЛІСІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ШИНКАРЬОВ О.О. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АДАМЧУК О.Ф. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

БАЛАМУШ М.А. НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА МІГРАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БОРТНІКОВА А.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ЧЕРЕЗ ЇХ ВИРАЖЕННЯ У ПУБЛІЧНОМУ ІНТЕРЕСІ ШЛЯХОМ НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

ВОЛОХ О.К. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

ГАВРИЛЮК О.М. ПОБУТОВІ ВІДХОДИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ГАЛУНЬКО В.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО

ГОДЯК А.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

КЛІМОВА С.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ В УКРАЇНУ

КНЯЗЬКОВ В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

КОЛЕСНИКОВА Т.Л. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

КОРОВ’ЯК О.Я. ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

МОРОЗ С.С. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВОВОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ОКСІНЬ В.Ю. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ПАРКУЛАБ В.Г. ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ УКЛАДЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

ПАХОМОВ В.В., МУЗИЧУК О.М. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ПРОЦИШЕН М.В. ПРАВА ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ЯК ПІДГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

САВЧЕНКО Ю.І. МЕЖІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗАПИТ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

САУНІН Р.Д. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

СЕРБИН Р.А. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ СИСТЕМУ, ЯКОЮ УРЕГУЛЬОВАНО ІНСТИТУТУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ

СЛОБОДЕНЮК І.В. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

ХАТНЮК Н.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНИ

ЧАЙКА В.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

ЯКОВЛЄВ Р.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

БОДНАР В.Є. ТИПОЛОГІЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОРОХ А.О. ВІДМЕЖУВАННЯ ЗАКЛИКІВ ДО ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ГРОМАДСЬКОМУ ПОРЯДКУ, ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

КУШНІР М.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ЖІНОЧОЇ СТАТІ

ЛИСЕНКО М.І. ІЗОЛЯЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

МУДРЯК Т.О., ШИЛЬНІКОВА А.О. ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ОФ­ШОРНИХ ЗОН З МЕТОЮ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

МУРАВЙОВ К.В. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

НЄБИТОВ А.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СЕКСУАЛЬНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

ОНIКА Л.П. ПРОБЛЕМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

РЕВТОВ О.В. ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ

ФІАЛКА М.І. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЛОЧИННОСТІ

ЧЕРНИШОВ Г.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ

ЧЕЧИН М.Ю. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ВОЯТ Л.І. СТРЕС ЯК РЕЗУЛЬТАТ СПРИЙНЯТТЯ ЗАГРОЗИ, ЯКА ВПЛИВАЄ ЧЕРЕЗ ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ НА ЗДАТНІСТЬ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРИНЮК В.О. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОРЯДКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРАЇНАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

КОРОВАЙКО О.І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

КРАЙНІКОВА О.В. ПРОБЛЕМИ ВІДМОВИ ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ У СУДІ У РАЗІ СТВОРЕННЯ ГРУПИ ПРОКУРОРІВ

ЛИСЕЮК А.М. ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

ЛЯЛЮК Є.Д. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ ЗА НЕПРИБУТТЯ ОСОБИ НА ВИКЛИК СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО СУДОВИЙ ВИКЛИК

ПАЛЯНИЧКО Д.Г. ТАКТИКА СПІЛКУВАННЯ АДВОКАТА З ПІДЗАХИСНИМ

ПАТРЕЛЮК Д.А. ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ВІДНОСИН ІЗ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

РУДЕЙ В.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БОЛГАРІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

ФОМІН С.Б. ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ З ПІДСТАВ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ КПК УКРАЇНИ

ХИЖНА О.Р. ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ І ПРАВА НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ТА ЧЛЕНІВ СІМ’Ї І ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ШАПОВАЛОВ О.О. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СЛІДЧИХ ШЛЯХОМ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КОНДИК О.П. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ