Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗАВГОРОДНЯ Ю.С., КУЧУК А.М. ПРАВА ДИТИНИ ЯК КРИТЕРІЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ

ПАСЕЧНИК О.В., ДУДЧЕНКО В.В. ОКСЮМОРОНИ МЕТАМОДЕРНУ У ПРАВОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

РИБАЧУК А.І. ПІДХОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У ЗАСТОСУВАННІ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ЯК НОРМ ПРЯМОЇ ДІЇ

СТОГОВА О.В. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РУМУНІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДЕМ’ЯНОВА О.В. ІМПЕРАТИВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗМАГАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА УЗГОДЖЕННЯ В ДОКАЗОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

КИРДАН Б. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) В УКРАЇНІ

КОРОЄД С.О., ЛУЦЬКА Г.В., МАХІНЧУК В.М. ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОШКОДЖЕННЯМ НЕРУХОМОГО МАЙНА ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТКАЧУК А.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВА (РЕСТИТУЦІЯ ТА КОНДИКЦІЯ)

ЯСИНОК М.М., КОТВЯКОВСЬКИЙ Ю.О. КОЛІЗІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ  ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БОРОВИК А.В., ПАРАМОНОВ Д.Ю. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РЯБОВ Д.С. ЩОДО КОНКРЕТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЗА ВІДАЛ А.К., БОНДАР О.С. ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГАЛУНЬКО В.В. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ГРИЦАЙ С.О. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

ДОНЕЦЬ М.А. СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ТІЛООХОРОНЦІВ) УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

ЙОВЕНКО І.І. КОНЦЕПТУАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

ШУСТРОВА К.В., ПАВЛІЧЕНКО Є.В. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

ПАСТУХ І.Д. СУДДЯ ЯК СУБ’ЄКТ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПІНЧУК В.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

САРАНОВ С.Г. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

СУЛАЦЬКИЙ В.С. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЦИГАНОК Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ОЛІЙНИК О.С. СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МИКИТЕНКО О.В. ЗАРОДЖЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ ДОКТРИНИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (ХІІІ – СЕРЕДИНА XVII СТ.)