Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРИХОВЕЦЬКИЙ І.З. УКРАЇНСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ. ТА ЇХНЯ СЕЙМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЖУРА В.А., КОРНЕСЮК М.В., СТЕПАНЮК К.І. ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙ ДЕРЖАВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО РЕЛІГІЙНОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї ТА ВИЗНАЮТЬ ІСЛАМ ДЕРЖАВНОЮ РЕЛІГІЄЮ

ЙОВЕНКО І.І. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВАРЕНИК О.С. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ВЕРХОЛАЗ К.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ: ПІДСТАВИ ТА УМОВИ

ГАНЖА О.О. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ В ПОЛІЦІЇ

ДЕНЕГА О.П. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДУБОВИК Т.С. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

КОНДРАТЬЄВА І.І. ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БОГАТОВ Д.Е., МЄЛЄШЕВ І.С., ПРИХОДЬКО В.С. РЕЦИКЛІНГ ВІДХОДІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАЄВА О.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: НАУКОМЕТРИЧНИЙ ЗРІЗ ТА КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

БАРЧУК В.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ВДОВІЧЕНА Л.І., ПИЛИП В.В. СУБСТАНЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТОДУ ВАЛЮТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ВИНОГРАДОВА А. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ В УКРАЇНІ У ВИМІРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

КАЙЛО І.Ю. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЛЕЩЕНКО Р.М. СУТЬ ТА ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЄЦЬ Д.А. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

МИХАЙЛОВ О.О. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСТАПЕНКО І.О. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ В УКРАЇНІ

ПАРАМАНОВ Д.Ю. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РЕЗНІЧЕНКО В.О. ВИДАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СЕМЕНОВ Є.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

СКРИПА Є.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДЖАФАРЗАДЕ ДЖАФАР ТЕЙМУР ОГЛИ. ОСОБА-ЕКСТРЕМІСТ: МОТИВИ ТА МЕТА ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

КИЧКО А.М., СКЛЯР М.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТУВАННЯ ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ДЕЯКИХ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ЛУГІНА Н.А., ОНОФРЕЙ В.С., НАУМЕНКО К.С. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СТРЕЛЮК Я.В. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

ТАТАРОВ О.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 27.04.2021 РОКУ № 1422

ТКАЧ А. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БУЛКО Л.О., ЧЕРВ’ЯК О.О., МИШАНИЧ А.В. МЕДІАЦІЯ ПРИ УКЛАДАННІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

МОСІЮК К.В., КАРАСЬОВА О.А. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-БІОЛОГА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

САКОВСЬКИЙ А.А., МИРОВСЬКА А.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТРЕБІНА О.М. ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

РЕЦЕНЗІЇ

ЦУЦКІРІДЗЕ М.С., ШЕВЧИШЕН А.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ», ПІДГОТОВЛЕНА КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ТАРАСЕНКОМ О.С.