Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 1

  • Печать

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БУРДІН М.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

МЕЛЬНИЧУК О.С. ВІД ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СТОЛИЦІ ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ МІСТА КИЄВА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БУРЛАКА О.С. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БАГАТОДІТНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ

ГАРАРУК І.В. ПРЕДМЕТ ЕНЕРГОСЕРВІСНОГО ДОГОВОРУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СИЧОВА В.В. ЄДНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЯКОВЛЄВА Г.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАКУЛІНА С.В. УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

БОЖЕНКО Н.В. ВПPOВAДЖЕННЯ МEДIAЦIЇ В AДМIНICТPAТИВНИX CУДAX УКPAЇНИ

БРАСЛАВСЬКИЙ Р.Г. ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДЕЛІКТНІ ТА БЕЗДЕЛІКТНІ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГРИНЯК Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

ДІДЕНКО С.В. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ДОРОШЕНКО Д.П. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ДРОЗД О.Ю. ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА

ЖЕНЕСКУ Е.В. ВИЗНАЧЕННЯ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

КАРАБІН Т.О. ЗМІСТ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

КИРИЛЮК А.В., БААДЖИ Н.П. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

КОБЄЛЄВ О.І. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

КОВРИГІНА В.Є. СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ «ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я» ТА «ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ»

КОТЯШ Л.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

КУДРЯВЦЕВ В.І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ КРЕДИТУ

ЛЕМЕШ Д.Л. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ЯК ОСНОВА ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ЛІФІНЦЕВ О.В. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МАНДИЧЕВ Д.В. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ: НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

МУРАВЙОВ К.В. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

НІКІТІН В.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОЖОДЖУК Т.Б. ДО ПИТАННЯ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З АКЦІЯМИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПЧЕЛІН В.Б. ЕКСПЕРТ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РУДНИЧЕНКО С.М. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

СТРІЛЬЧЕНКО Є.В. КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ТАТАРОВА Т.О. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

ТИТАРЧУК В.В. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

ХОДАК Є.С. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ СТРАХОВИКІВ ДЕПОЗИТІВ

ЦИГАНОК С.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

ЧЕМОДУРОВА Н.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

ЧЕХОВИЧ Т.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМ

ЧОРНА А.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШУМЕЙКО О.А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БЕКЛЕМІЩЕВ С.О. ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ДО ПСИХІАТРИЧНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ ЗВИЧАЙНИМ НАГЛЯДОМ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ У СТАНІ НЕОСУДНОСТІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ГАВРИЛОВ Ю.Г. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ БАНДИТИЗМУ

ЖИТНИК Г.В. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЬ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

КОМАРНИЦЬКИЙ М.М. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНУ ГРОМАДСЬКОГО ОБОВ’ЯЗКУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНДРІЄВСЬКА Ю.І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ПРОКУРОРІВ МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ

АНТОНЮК О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОСОБИСТІСНИХ ДЖЕРЕЛ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЧАСТИНОЮ 4 СТАТТІ 296 КК УКРАЇНИ

ВАКУЛЕНКО О.Ф. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОГО І КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

КАЛЮГА К.В. ЩОДО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ І СПЕЦИФІКИ ЇЇ ПРОТИВОПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ (В ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНАХ)

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

БАКАЯНОВА Н.M. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДВОКАТУРИ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, КЛАСИФІКАЦІЯ

БОЙКО В.П. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПАРАТУ МІСЦЕВОГО СУДУ

ГРИНЮК В.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

КУЦЕНКО В.Д. ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ З ГОЛОВОЮ СУДУ З УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СУДОВОЇ УСТАНОВИ