Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗАДОРОЖНА А.П. ІНСТИТУТ ПІДСУДНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕННЯХ З VIII СТ. ДО Н.Е. ДО І СТ. ДО Н. Е.

ЗЕЛЕНИЙ В.І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ СЛУЖБОВОГО МІКРОСОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ

НІКІТЕНКО Л.О. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ

САБЛУК С.А. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КАРМАЗА О.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В СУДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЗАВГОРОДНЯ Ю.В., ПАРХОМЕНКО М.М. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИКОЛАЄЦЬ А.П. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КАДАЛА В.В. КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГАНІН Б.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

БОЙКО О.Я. ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ДИСКРЕЦІЙНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СУДДЕЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

ГРУДОВЕНКО О.С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ДАНИЛЮК А.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

ЄВДОКИМОВ Д.А. ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, РОЗГЛЯД ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЗАРОВНА І.О. ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ

ЗВОНАРЬОВ В.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КОЛІЗІЙ

ІЛЬЧИШИН Н.В. УХВАЛА СУДУ ЯК СУДОВЕ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КАШПУР О.В. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОМЗЮК А.Т., КОМЗЮК М.А., ЛИПІЙ Є.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ, ВВЕДЕНОГО В УКРАЇНІ У ЗВʼЯЗКУ З МОСКОВСЬКОЮ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ

КОРОТУН О.М. ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

КРАСНОГОР В.О., БОРОВИК А.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ЗМІСТУ ТА ОЗНАК НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАКАРЧУК В.В. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

МАСЛОВ О.І. ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

НОВІКОВ Н.Б. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

ПАСТУХ І.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

ПРЯНІШНІКОВА І.В. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ЗМІ З ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

СВІТЛИЧНИЙ О.П., СААДУЛАЄВ А.І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

СИДОРОВА Е.О. ОЗНАКИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ТЕРЕХОВ В.Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ НЕПРАВОМІРНОМУ ВПЛИВУ НА ПРАВООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ТКАЧУК О.П. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОГО ПОЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ТОКАР П.Т. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЩУРИК М.О. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ЮМОРАНОВ Д.І. ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАЛАБАН С.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЛАТЕНТНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

БОРОВИК А.В. ПРЕДСТАВНИК ВЛАДИ ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ДОБРОСКОК А.Ю. СУБ’ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ ВАНДАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

ЖУРАВЛЬОВ Д.Д. ВИЯВЛЕННЯ СПУФІНГ-АТАК НА СИСТЕМИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ОБЛИЧЧЯМ

КОВАЛЕНКО А.В. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ COVID-19 НА САМОГУБСТВА ЗАХВОРІЛИХ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

КРИЖНА В.В. ВІДМЕЖУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ВІД ТЕРОРУ, ВІЙНИ, АГРЕСІЇ ТА ГЕНОЦИДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ЛЕКАРЬ С.І. ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МОЗОЛЬ С.А., ГУЦУЛЯК М.Я. ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

НАЛУЦИШИН В.В., НАЛУЦИШИН В.В. ВИДИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

СПІЛЬНИК С.І. ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕГТЯРЬОВА О.В. ЗАСАДИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ДУБІВКА І.В. РОЛЬ АДВОКАТА ПО НАДАННЮ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ

МЕНЖЕГА М.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ

МОВЧАН Р.В. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ, ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ

ОСТРЕНКО М.В. ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНИНОВІ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ І СУДУ» ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНСТИТУТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ЧИННОМУ КПК УКРАЇНИ

ТАРАСЕНКО О.С. ЗАСОБИ ПОШУКУ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ШАПОВАЛ О.В. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО АДВОКАТА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

НЕВІДОМИЙ В.І., РУДЮК В.С. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ