Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЗУСА Ю.О. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ВОЯТ Л.І. ЗМІНА СПРИЙНЯТТЯ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ГЕРУС М.М. КРИМІНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1958 РР.): ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДУРНОВ Є.С. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В 20-Х РОКАХ ХХ СТОРІЧЧЯ

ЖУКОВ С.В. ФЕНОМЕН ДОБРОЧЕСНОСТІ: ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

КОВАЛЬЧУК С.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

КОМОРНИЙ О.М. ПРИНЦИПИ ДОГОВІРНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАКСИМЮК О.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЖИТТЯ НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПИВОВАР М.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

СЕМЕНОВА А.П. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АЛІМЕНТНИХ ВІДНОСИН ЗА КОДЕКСОМ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю УРСР 1969 РОКУ

СТРУС Л.Б. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ ТРАНСГЕНДЕРНОСТІ ЯК ПРОЯВУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ОСОБИ

ЩЕРБИНА В.С. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВАКАРОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У КОНТЕКСТІ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

ВІШТАК І.А. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КУЗЬМЕНКО О.В., ГРИГОРЕНКО Я.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БАНАСЕВИЧ І.І. СПОЖИВЧИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

БОЙКІВ І.М. ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН В АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ СИСТЕМАХ ПРАВА

ГУЙВАН П.Д. ЩЕ РАЗ ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕМПОРАЛЬНУ ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ ДОСВІД

ДРОНОВ С.С. СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОГО СТРОКУ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

ЗУБ О.Ю. ФЕНОМЕН СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ІСАКОВ М.Г., ПАРКУЛАБ В.Г. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

КАРМАЗА О.О. ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ОКРЕМОЮ КАТЕГОРІЄЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ НОТАРІАТУ

МИРОНЕНКО В.О. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

СОРОКА О.О. ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ ПРЕДМЕТА ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОНЧАРЕНКО О.М. ПИТАННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ САМОРЕГУЛІВНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

ШЕВЧЕНКО М.В. ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЗА ЧАСОМ І КОЛОМ ОСІБ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНОНЕНКО В.А. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

СЕРБИНА Н.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ХРЕНОВА Т.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

ЧИЖМАРЬ Ю.В. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

ЧУМАЧЕНКО І.М. ДОСВІД КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ШРАМКО О.В. БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ – КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ПРАЦІВНИКА

ЯКОВЛЄВА Г.О. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДИ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОВЛЄВ О.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ОСНОВУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ